top of page

ABOUT US

OUR STORY

          บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก่อตั้งขึ้นโดย คุณวรพงษ์ วงศ์สุวรรณ เมื่อปี พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988) โดยบริษัทเริ่มต้นจดทะเบียนในชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรพงษ์วิศวกรรม ต่อมาในปี พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วรพงษ์วิศวกรรม 1997 จำกัด

          บริษัทรวบรวมไว้ซึ่งความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านของงานก่อสร้างจากประสบการณ์การทำงานในโครงการภาครัฐและภาคเอกชนมากว่า 35 ปี บริษัทมีผลงานอาคารสูงในภาครัฐและผลงานอาคารหลากหลายโครงการในภาคเอกชน ทั้งอาคารขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดในหลายภาคธุรกิจ บริษัทมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพงานและการบริการแบบครบวงจร สามารถอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี จนได้รับการไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการกลับมาใช้บริการอีกหลายครั้งรวมถึงยังแนะนำลูกค้าท่านอื่นๆอีกด้วย

OUR TEAM

Worapong Wongsuwan 
วรพงษ์ วงศ์สุวรรณ
วิศวกรผู้ก่อตั้ง / กรรมการผู้จัดการ
Dhanyavitch Wongsuwan
ธัญวิชญ์ วงศ์สุวรรณ
วิศวกร / กรรมการผู้จัดการ

          จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งโครงการในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้นำความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปี มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

          จบการศึกษาด้าน Construction Management จาก Purdue University, USA มีประสบการณ์ทำงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาและโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท โดยเฉพาะด้านการจัดการโครงการและนวัตกรรมการก่อสร้าง

ติดต่อ: 084-467-7784

Email: dhanyavitch@wel1997.com

bottom of page